یادداشتی زیبا
یادداشتی زیبا
2 مرداد 1395 ساعت 17:57 | بازديد : 113 | نويسنده : | ( نظرات )

نویسنده این مطلب من نیستم برام ایمیل شده بود و متاسفانه نمیدانم نویسنده اش کیست.

عشقو روح

گاه روح،عشقرا چون زمین بُوَد تا شجره یعشقازو بروید و گاه چون ذات بُود صفت را، تا بدو قایم شود. گاه چون انباز بُود در خانه تا در قیاماونیز نوبت دارد، گاهاوذات بود و روح، صفت تا قیام روح بدو بود... گاهعشق، آسمان بود و روح زمین تا وقت چه اقتضا کند که چه بارد؟

گاهعشق، تخم بود و روح، زمین تا خود چه روید؟... گاه آفتاب بود در آسمان روح تا خود چون تابد؟ گاه شهاب بود در هوای روح تا خود چه سوزد؟ گاه زین بود بر مرکب روح تا خود که بر نشیند؟ گاه لگام بود بر سر سرکشی روح تا خود به کدام جانب گرداند؟

عشقپوشیده است و هرگز کس ندیدستش عیان

لاف های بیهده تا کی زنند این عاشقان

هر کس از پندار خود درعشقلافی می زند

عشقاز پندار خالی و ز چنین و از چنان

ملامت درعشق

ملامت در عاشق و معشوق و خلق گیرم که همه کس در آن راه بُرد، اینجا نقطه ای هست مشکل و آن ملامت درعشقاست که چونعشقبه کمال رسد، روی در غیب نهد و ظاهر علم را وداع کند.اوپندارد که رفت و وداع کرد واوخود در درون خانه متمکن نشسته بود و این از عجایب احوال است؛ وداع در رفتن بود نه وداع بر رفتن و این از مشکلات این حدیث است و کمال کمال است، هر کسی بدو راه نبرد و...

زیادت و نقصان درعشق

عشقرا اقبالی و ادباری هست؛ زیادتی و نقصانی و کمالی هست و عاشق را دراواحوال است... گاه بود کهعشقدر زیارت بود و عاشق براومنکر و گاه بود کهاودر نقصان بود و خداوندش بر نقصان منکر کهعشقرا قلعه ی عاشق دَر خویشتن داری می باید گشاد تا رام شود و تن در دهد.

با دل گفتم که راز با یار مگو

زین بیش حدیثعشقزنهار مگو

دل گفت مرا که این دگر بار مگو

تن را به بلا سپار و بسیار مگو

مُرغ اَزل

سرّ آن کهعشقهرگز تمام روی به کس ننماید آن است کهاومرغ ازل است؛ این جا که آمده است مسافر ابد آمده است؛ اینجا روی به دیده ی حدثان (مخلوقات) ننماید که نه هر خانه آشیاناورا شاید که آشیان از جلالت ازَل داشته است.

هم ذات و هم صفات خود

او[عشق] مرغ خود است و آشیان خودست. ذات خود است و صفات خود است. پر خود است و بال خود است. هوای خود است و پرواز خود است. صیاد خود است و شکار خود است. قبله ی خود است و مُسْتَقْبل خود است. طالب خود است و مطلوب خود است.اول خود است و آخر خود است. سلطان خود است و رعیت خود است...اوهم باغ است و هم درخت. هم شاخ است و هم ثمر. هم آشیان است و هم مرغ.

آینه یعشقعاشق

دیده ی حُسن از جمال خود بردوخته است که کمال حسن خود را در نتواند یافت الاّ در آینه یعشقعاشق. لاجرم از این روی، جمال را عاشقی در باید تا معشوق از حُسن خود در آینه یعشقو طلب عاشق قوت تواند خورد و این سرّی عظیم است و مفتاح بسیار اسرار است.

گفتگوی معشوق

معشوق با عاشق گفت: بیا تو من گَرد که اگر من تو گردم، آنگاه معشوق در باید و در عاشق بیفزاید و نیاز و در بایست زیادت شود و چون تو من گردی در معشوق افزاید، همه معشوق بود عاشقی نی. همه ناز بود نیاز نی. همه یافت بود دربایست نی. همه توانگری بود درویشی نی. همه چاره بود بیچارگی نی.

حقیقتعشق

عشقبه حقیقت بلاست و اُنس و راحت دراوغیر است و عاریت است زیرا که فراق به تحقیق درعشقدویی است و وصال به تحقیق یکی است؛ باقی همه پندار وصال است نه حقیقت وصال.

خود را به معشوق بودن

خود را به خود خود بودن دیگر است و خود را به معشوق خود بودن دیگر. خود را به خود خود بودن خامی بدایتعشقاست، چون در راه پختگی خود را نبود و از خود برسد آنگاهاورا فرا رسد، آنگاه خود را بااوازاوفرا رسد، اینجا بُود که فنا قبله ی بقا آید و مرد محرم، پروانه وار از سر حدّ بقا به فنا پیوندد و این در علم نگنجد.

تیر از کمان ارادت

تیری که از کمان ارادت معشوق رود، چون قبله تویی و آمد، گو خواه تیر جفا باش و خواه تیر وف

یک تیر به نام من از ترکش برکش

وانگه به کمان سخت خویش اندر کش

گو هیچ نشانه خواهی اینک دل من

از تو زدن سخت و ز من آهی خوش

بدایتعشق

بدایتعشقآن است که تخم جمال از دست مشاهده در زمین خلوت دل افکنند، تربیتاواز تابش نظر بود اما یک رنگ نبود. باشد که افکندن تخم و برگرفتن یکی بود و برای این گفته اند:

اصل همه عاشقی ز دیدار افتد

چون دیده بدید آنگهی کار افتد

در دام به طمع مرغ بسیار افتد

پروانه به طمع نور در نار افتد

کمالعشق

تا بدایتعشقبُود هر جا که مشابه آن حدیث بیند همه به دوست گیرد. مجنون چندین روز طعام نخورده بود، آهویی به داماوافتاد، اکرامش نمود و رها کرد. پرسیدند: چرا چنین کردی؟ گفت: ازاوچیزی به لیلی ماند، جفا شرط نیست، اما این هنوز قدم بدایتعشقبوُد چونعشقبه کمال رسد کمال معشوق را داند و از اغیاراورا شبهی نیابد و نتواند یافت. اُنسش از اغیار منقطع گردد الا از آن چه تعلق بدو دارد.

از آلودگی به پالودگی

در ابتدا بانگ و خروش و زاری بود که هنوزعشق، تمام ولایت نگرفته است چون کار به کمال رسد ولایت بگیرد، حدیث در باقی افتد و زاری به نظاره و نزاری بدل گردد که آلودگی به پالودگی بدل افتاده است

زاوّل که مرا بهعشقکارم نو بود

همسایه به شب ز ناله ی من نغنود

گم گشت کنون ناله چو در دم بفزود

آتش چو همه گرفت کم گردد دود

اضطراب عاشق

چون عاشق، معشوق را بیند، اضطرابی در وی پیدا شود زیرا که هستیاوعاریت است و روی در قبله ی نیستی دارد. وجوداودر وجد مضطرب شود تا با حقیقت کار نشیند و هنوز تمام پخته نیست. چون تمام پخته شود در التفات از خود غایب شود، زیرا که چون عاشق پخته شود درعشق،عشقنهاداورا بگشاد. چون طلایه ی وصال پیدا شود، وجوداورخت بربندد به قدر پختگیاودر کار. آورده اند که اهل قبیله ی مجنون گرد آمدند و به قوم لیلی گفتند: این مرد ازعشقهلاک خواهد شد، چه زیان دارد اگر یکبار دستوری باشد تااولیلی را بیند؟ گفتند: مارا از این معنی هیچ بُخلی نیست ولیکن خود تاب دیداراوندارد.

مجنون بیاوردند و در خرگاه لیلی برگرفتند. هنوز سایه ی لیلی پیدا نگشته بود که مجنون را مجنون دربایست گفتن. بر خاک در پست شد. گفتند که ما که گفتم کهاوطاقت دیدار لیلی ندارد. مگر مجنون با خاک سر کویاوکاری دارد.

در راه رضایاو

ابتدایعشقچنان بود که عاشق، معشوق را از بهر خود خواهد و این کس، عاشق خود است به واسطه ی معشوق ولیکن نداند که می خواهد کهاورا در راه ارادت خود به کار برد که دلعشقچون بتابد کمتر نیش آن بود که خود را برایاوخواهد و در راه رضایاوجان دادن بازی داند،عشقاین بود باقی هذیان بود و علت.

ناز و نیاز

جبّاری معشوق با مذلّت عاشق کی فراهم آید؟ ناز مطلوب با نیاز طالب کی با هم افتد؟اوچاره ی این و این بیچاره یاو. بیمار را دارو ضرورت است اما دارو را بیمار هیچ ضرورت نیست. چه بیمار از نایافتن دارو ناقص آید و باز دارو را از بیمار فراغت حاصل هست.

مرکب جان

حقیقتعشقجز بر مرکب جان سوار نیاید، اما دل محلّ صفاتاوست واوخود به حجب عزّ خود متعزّز است. کس ذات و صفتاوچه داند؟ یک نکته از نُکَتاوروی به دیده ی علم نماید از روی لوح دل. بیش از این ممکن نیست که ازاوبیانی یا نشانی تواند داد، اما در عالم خیال تا روی خود را فرا نماید گاه بود که نشانی دارد علی التعیین و گاه بود که ندارد عجب کاری و طرفه حالی.

استغنای معشوق

معشوق خود به همه حالی معشوق است، پس استغنا صفتاوست. عاشق را همیشه معشوق در باید پس افتقار همیشه صفتاوبود و معشوق را هیچ چیزی در نباید که همیشه خود را دارد، لاجرم استغنا صفتاوبود.

کار دل

بدان که هر چیزی را کاری است از اعضای آدمی تا آن نبوداوبیکار بود. دیده را کار، دیدن است و گوش را شنیدن و کار دلعشقاست تاعشقنبود، بیکار بود. چون عاشقی آمد،اورا نیز به کار خود فراهم دید. پس یقین آمد که دل را برایعشقو عاشقی آفریده اند و هیچ چیز دیگر نداند آن اشک ها که بر وی فرستد طلایه ی طلب است تا از معشوق چه خبر است که بدایت از دیده است متقاضی بهاوفرستد که این بلا از راه تو آمد و قوتم از راه توست.

بارگاهعشق

بارگاهعشق، ایوان جان است و بارگاه جمال، دیده ی معشوق است و بارگاه سیاست وعشق، دل عاشق است و بارگاه درد هم دل عاشق و بارگاه ناز و غمزه ی معشوق است. نیاز و ذلت خود حیلت عاشق تواند بود.

اسرارعشق

اسرارعشقدر حروفعشقمُضمَر (پنهان) است. عین و شین بود و قاف اشارت به قلب است، چون دل نه عاشق بود مُعَلَّق بود، چون عاشق بود، آشنایی یابد، بدایتش دیده بود و دیدن، عین اشارت بدوست درابتدایحروفعشق. پس شراب مالامال شوق خوردن گیرد و شین اشارت بدوست. پس از خود بمیرد و بدو زنده گردد و قاف اشارت قیام بدوست و اندر ترکیب این حروف اسرار بسیار است.

آینه یعشق

عشقعجب آینه ای است هم عاشق را، هم معشوق را. هم در خود دیدن و هم در معشوق دیدن و هم در اغیار دیدن اگر غیرتعشقدست دهد تا با غیری ننگرد. هرگز کمال جمال معشوق به کمال جز در آینه یعشقنتوان دید و هم چنان کمال نیاز عاشق و جمله صفات نقصان و کمال از هر دو جانب.|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


مطالب مرتبط با اين پست
مي توانيد ديدگاه خود را بنويسيد


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
قدرتمند ترین پکیج رپورتاژ و بک لینک

منوي کاربري


عضو شويد


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نويسندگان
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شودتبلیغات متنی
چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)
ساخت وبلاگ
اپلود عکس
آپلود عکس با لینک مستقیم
دانلود سریال ایرانی طنز
خرید ساعت مچی
هاست ارزان | خرید هاست
طراحی سایت در تبریز
دانلود رمان

خرید کانکس مسکونی
کسب درآمد اینترنتی
چت روم
ثبت شرکت
ثبت شرکت در کرج
خرید بک لینک ارزان
طراحی سایت در کرج
چت روم
قاصدون

خرید ژل امیزشی
دانلود رمان عاشقانه
تایتان چت
دانلود فیلم ایرانی با لینک مستقیم
جملات زیبا از بزرگان | جملات مفهومی
دانلود کلیپ خارجی
اخبار حوادث
مجله زیبایی بانوان
مجله اینترنتی مد
والپیپر های زیبا
دانلود فیلم ایرانی
دانستنی های پزشکی
جملات عاشقانه | عکس های عاشقانه
انجم تفریحی حد و حدود
اس ام اس مناسبتی
دانلود برنامه آشپزی اندروید
دانستنی های جنسی | آموزش روابط زناشویی
مجله تفریحی و سرگرمی
جملات عارفانه | جملات درمورد خدا
دکوراسیون داخلی ایرانی
دانلود آهنگ ایرانی غمگین
دانلود نرم افزار اندروید جدید
مجله تفریحی سرگرمی خر تو خر
آموزش طراحی سایت
دانلود بازی اندروید دخترانه
قران انلاین
طراحی سایت در تبریز
دانلود آهنگ ایرانی
سایت تخصصی ماشین
آبادان نیوز
الوان وب
دانلود اهنگ جدید
چت روم
بیت کوین
چت روم
گالری مدل لباس کودک
فال و طالع بینی
زیست پلاس - مرجع جامع کنکوریها
دانلود آهنگ جدید ایرانی
خرید ساعت کاسیو
علی چت
جوک 19
پایگاه خبری سهامدار نیوز
وایبر سافت
آنتیک موزیک
مجله تفریحی غزاله چت
مجله سرگرمی آلاله چت
خدمات بلاگ | url shortener service
خرید بک لینک
دانلود عکس متن دار با کیفیت HD
مجله تفریحی سرگرمی فانیا
دانلود موزیک پاپ ایرانی
مجله اتو چت
رویا طرح
زرنا نیوز
مجله امگا چت
طنز بازار
شلیل چت
پورتال محیا چت
درهاج چت
چت ایمیل

اف سی بی چت
ابتین چت
مکس نیوز
گلچین 98
مجله فان گپ
پورتال ماهان چت
چت تاپ
نانسی چت
نوز چت
شیدا چت
بزرگترین سایت مرجع ماشین
چت نشین
سلکت موزیک | دانلود آهنگ پاپ
شطرنج اراک
دروغ چت
فروش محصولات ورزشی | ایران پولار
سایت پیچک چت
اسکای پاتوق
افسون چت
محبت چت
سایت تفریحی 200 لاو
باکس نیوز
مجله پارسا گپ
دانلود فیلم و سریال
نوا گیم - دانلود بازی کامیپوتر کم حجم
پی فور فیلم
دانلود والپیپر
جدیدترین عکس های هنرمندان و مد لباس

چت ققنوس
آرال چت
همراه چت
ماه پری چت
بهاره چت
تفریحی چت
پارسینا چت
بروز موزیک
آبنباتی چت
تمدن ها
برترین ها
شارژ0
خونه تو
عشق اول چت
نانو چت
هیدن چت
چت نت
سیاهی چت
کوه چت
رهام چت
چت نو
عشق ابدی
فروشگاه اینترنتی
او موزیک
دانلود کلیپ جدید | عکس خفن
چت ماتیار
پورتال با ما
آنیلا چت
پورتال رومنا
فور چت
دانلود رایگان
آزران دانلود
دانلود فیلم و سریال
پرنس چت
فرار چت
پورتال آرمین
پارسینا چت
پورتال همدان
چت تاپ ناب
فروش بک لینک
تهران روم
تاپ رمان
پورتال برف
سایت ره گوی
قالب وبلاگ

http://www.saclongchamp--pascher.fr/
http://buyviagransa.com/